Member

Lab.member


Lab. member

Kentaro Takemura
Director
Kouki Koshikawa
M2
Yuto Ito
M2
Kento Seida
M2
Eisuke Nagai
M2
Guy tanaka
M1
Yutaro Inoue
M1
Wattanaparinton Ratchanon
M1
Shimon Kakinuma
B4
Masashi Kaminaka
B4
Natsuki Kawakami
B4
Kouhei Iwanaga
B4
Tatsuya Kagemoto
B4
Koutarou Sugaya
B4