Member

 

 


Lab. member

Kentaro Takemura
Director
Kenji Numakura
M1
Masato Sasaki
M1
Ryo Kamoshida
M1
Ryusei Matsumoto
M1
Takamasa Utsu
M1
Kaoru Yamamoto
B4
Shinichi Mikogai
B4
Kanaha Ikeda
B4
Itsuji Kobayashi
B4
Kazumi Randika Bulathgaha Dewage Chandrasiri
B4
Shunsuke Takehashi
B4
Togo Yoshisue
B4
Minori Hosaka
B4
Yudai Nagura
B4
Yuto Tamura
B4
Tomoko Omi
B4